O nama

Grupu za mikrobiološku hemiju i biotehnologiju čine nastavnici i istraživači sa Hemijskog fakulteta i Centra za hemiju IHTM-a, Univerziteta u Beogradu.

Oblasti istraživanja:

GMBH se bavi istraživanjima u sledećim oblastima:
 

  • izolovanje i karakterizacija mikroorganizama;
  • produkcija i karakterizacija mikrobnih biološki aktivnih supstanci (antibiotici, polisaharidi, enzimi, biosurfaktanti);
  • proučavanje i razvoj novih infant formula sa posebnim svojstvima u odnosu na bifidogeni efekat i antioksidacionu aktivnost;
  • proučavanje i primena dejstva tionskih bakterija na sulfidne supstrate;
  • biodegradacija i biotransformacija ugljovodonika nafte i halogenovanih organskih supstanci;
  • primena bioremedijacije u cilju eliminacije opasnih toksičnih supstanci iz životne sredine;
  • ekotoksikologija (Aliivibrio fisheriDaphnia magna), testovi biodegradabilnosti;
  • razvoj novih materijala na bazi biopolimera za upotrebu u prehrambenoj industriji i zaštiti životne sredine.
http://www.htmltemplates.net