Istraživači GMBH

Dr Vladimir BEŠKOSKI, vanredni profesor
Hemijski fakultet, Beograd

Oblast interesovanja: uporeba mikroorganizama i mikrobnih zajednica u cilju dobijanja korisnih prozvoda i reakcija u oblasti hrane i zaštite životne sredine. Korukovodilac međunarodnog projekta: “Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji”. Angažman u nastavi: Mikrobiologija, Mikrobiološka hemija i osnovi biotehnologije, Trendovi u ekološkoj biohemiji, Trendovi u biotehnologiji.
Dr Gordana GOJGIĆ-CVIJOVIĆ, naučni savetnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Nastavnik na doktorskim studijama na Hemijskom fakultetu. Predmet naučnog interesovanja su biohemija mikroorganizama, produkcija, karakterizacija i primena biološki aktivnih supstanci (antibiotika, enzima, biosurfaktanata, polisaharida), biodegradacija i bioremedijacija.
Dr Dragica JAKOVLJEVIĆ, naučni savetnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Oblast interesovanja: hemija polimera, posebno oblast ugljenohidratne hemije, strukturna karakterizacija polisaharidnih molekula izolovanih iz biljnog i mikrobiološkog materijala.
Dr Snežana SPASIĆ, naučni savetnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Predmet naučnog interesovanja su produkcija reaktivnih vrsti kiseonika i antioksidaciona zaštita kod mikroorganizama, viših organizama, ljudi i u hrani. ORCID: 0000-0003-1731-3508
Dr Mila ILIĆ, naučni saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Oblast naučnog interesovanja: biotehnologija, bioremedijacija, instrumentalna analiza.

Dr Jelena MILIĆ, naučni saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Oblast naučnog interesovanja: biohemija mikroorganizama, biodegradacija, bioremedijacija naftom zagadjene životne sredine. Procena rizika od opasnih hemikalija i biocidnih proizvoda. Klasifikacija i obeležavanje hemikalija u skladu sa DSD/DPD i CLP/GHS sistemom.
Dr Srđan MILETIĆ, naučni saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Oblast naučnog interesovanja: biotehnologija životne sredine, bioremedijacija, soilifikacija, huminske kiseline, mikrobiološka hemija.
Dr Nikoleta LUGONJA, naučni saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Oblasti naučnog interesovanja su biohemija hrane i ishrane, ispitivanje prebiotika, probiotika i antioksidativnog potencijala u hrani za odojčad i bebe.

Dr Jelena AVDALOVIĆ, naučni saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Oblasti interesovanja i naučno istraživačkog rada su biogeotehnologija, bioremedijacija naftom zagađene životne sredine i huminske supstance.
Dr Marijana MARKOVIĆ, naučni saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Ekotoksikologija, procena rizika u oblasti ekotoksikologije, nanoekotoksikologija, kao i primena unapređenih oksidacionih procesa (Advanced Oxidation Processes, AOP) u degradaciji zagađujućih organskih supstanci u vodi.

Aleksandra ŽERAĐANIN, istraživač saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Asistent na svim predmetima koji se drže u okviru GMBH-a, student doktorskih studija.
Branka LONČAREVIĆ, doktorant
Hemijski fakultet, Beograd

Marija LJEŠEVIĆ, doktorant
Hemijski fakultet, Beograd

MS Kristina JOKSIMOVIĆ, istraživač pripravnik
Inovacioni centar HF

Mikrobiologija, Bitehnologija, Životna sredina
MS Tanja JEDNAK, doktorant
Hemijski fakultet, Beograd

MS Marija LUKIĆ, doktorant
Hemijski fakultet, Beograd

http://www.htmltemplates.net