Istraživači GMBH

Dr Vladimir BEŠKOSKI, vanredni profesor
Hemijski fakultet, Beograd

Oblast interesovanja: uporeba mikroorganizama i mikrobnih zajednica u cilju dobijanja korisnih prozvoda i reakcija u oblasti hrane i zaštite životne sredine. Korukovodilac međunarodnog projekta: “Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji”. Angažman u nastavi: Mikrobiologija, Mikrobiološka hemija i osnovi biotehnologije, Trendovi u ekološkoj biohemiji, Trendovi u biotehnologiji.
Dr Gordana GOJGIĆ-CVIJOVIĆ, naučni savetnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Nastavnik na doktorskim studijama na Hemijskom fakultetu. Predmet naučnog interesovanja su biohemija mikroorganizama, produkcija, karakterizacija i primena biološki aktivnih supstanci (antibiotika, enzima, biosurfaktanata, polisaharida), biodegradacija i bioremedijacija.
Dr Dragica JAKOVLJEVIĆ, naučni savetnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Oblast interesovanja: hemija polimera, posebno oblast ugljenohidratne hemije, strukturna karakterizacija polisaharidnih molekula izolovanih iz biljnog i mikrobiološkog materijala.
Dr Snežana SPASIĆ, naučni savetnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Predmet naučnog interesovanja su produkcija reaktivnih vrsti kiseonika i antioksidaciona zaštita kod mikroorganizama, viših organizama, ljudi i u hrani.
Dr Mila ILIĆ, naučni saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Oblast naučnog interesovanja: biotehnologija, bioremedijacija, instrumentalna analiza.

Dr Jelena MILIĆ, naučni saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Oblast naučnog interesovanja: biohemija mikroorganizama, biodegradacija, bioremedijacija naftom zagadjene životne sredine. Procena rizika od opasnih hemikalija i biocidnih proizvoda. Klasifikacija i obeležavanje hemikalija u skladu sa DSD/DPD i CLP/GHS sistemom.
Dr Srđan MILETIĆ, naučni saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Oblast naučnog interesovanja: biotehnologija životne sredine, bioremedijacija, soilifikacija, huminske kiseline, mikrobiološka hemija.
Dr Nikoleta LUGONJA, naučni saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Oblasti naučnog interesovanja su biohemija hrane i ishrane, ispitivanje prebiotika, probiotika i antioksidativnog potencijala u hrani za odojčad i bebe.

Dr Jelena AVDALOVIĆ, naučni saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Oblasti interesovanja i naučno istraživačkog rada su biogeotehnologija, bioremedijacija naftom zagađene životne sredine i huminske supstance.
Dr Marijana MARKOVIĆ, naučni saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Ekotoksikologija, procena rizika u oblasti ekotoksikologije, nanoekotoksikologija, kao i primena unapređenih oksidacionih procesa (Advanced Oxidation Processes, AOP) u degradaciji zagađujućih organskih supstanci u vodi.

Aleksandra ŽERAĐANIN, istraživač saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Asistent na svim predmetima koji se drže u okviru GMBH-a, student doktorskih studija.
Branka LONČAREVIĆ, istraživač saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

Oblast interesovanja: primena mikrobnih polisaharida kao biološki aktivnih polimera u očuvanju životne sredine i industriji.
Marija LJEŠEVIĆ, doktorant
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

MS Kristina JOKSIMOVIĆ, istraživač pripravnik
Inovacioni centar HF

Mikrobiologija, Bitehnologija, Životna sredina
MS Tanja JEDNAK, doktorant
Hemijski fakultet, Beograd

MS Marija LUKIĆ, doktorant
Hemijski fakultet, Beograd

http://www.htmltemplates.net