Projekti

III 43004 (2011-2017)

Simultana bioremedijacija i soilifikacija degradiranih prostora, za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda

Link

 

 

 

Završeni projekti

Međunarodni projekat u saradnji sa JICA i institucijama iz Japana (2014-2017)

Capacity Building For Analysis And Reduction Measures Of Persistent Organic Pollutants In Serbia

Detaljnije

Međunarodni projekat (FCUB-ERA 256716) FP7 RegPot (2010-2013)

Jačanje Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu sa ciljem da postane vodeći centar u regionu Zapadnog Balkana za molekularnu biotehnologiju i istraživanje hrane

Detaljnije

TR 6845B (2005-2007)

Organski vezani esencijalni oligo i mikroelementi, prebiotici i probiotici u zdravoj hrani i infant formulama.

Detaljnije

TD 7032B (2005-2007)

Rekultivacija deponija isplake i mogućnost remedijacije i bioremedijacije zemljišta, otpadnih voda i teških taloga akcidentno i incidentno kontaminiranih naftom i njenih derivata.

Detaljnije

ON 142018B (2006-2010)

Biomasa i metabolizam nekih mikroorganizama kao izvor široko upotrebljivih proizvoda i biohemijskih reakcija.

Detaljnije

http://www.htmltemplates.net